ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โหราศาสตร์
dot
bulletไหว้พระธาตุตามปีเกิด
bulletบูชาพระประจำวันเกิด
bullet๑๐๘ พระคาถา
dot
อ่านข่าว

dot
bulletเกิดระหว่าง 14 ม.ค. - 13 ก.พ.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.พ. - 13 มี.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 มี.ค. - 13 เม.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 เม.ย. - 13 พ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ค. - 13 มิ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 มิ.ย. - 13 ก.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ค. - 13 ส.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ส.ค. - 13 ก.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ย. - 13 ต.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ต.ค. - 13 พ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ย. - 13 ธ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ธ.ค. - 13 ม.ค.


ก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ท์พรธิสาร3 คลอง6
เช็คผลฟุตบอลอัพเดท
   สยามกีฬารายวัน
             เดลินิวส์


บูชาพระประจำวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์ ให้บูชาพระปางถวายเนตร

ประวัติย่อพระปางถวายเนตร

เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว จึงประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ร่มศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา วัน จากนั้นจึงเสด็จออกจากใต้ร่มโพธิ์ไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์โดยไม่กะพริบพระเนตรเป็นเวลา วัน เพื่อทรงรำลึกถึงคุณของต้นศรีมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านประทานร่มเงาให้ความร่มเย็นเป็นที่สบายช่วยให้พระองค์บำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระประจำวันอาทิตย์ ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะ วัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเร มุรัตติง เย พราหมะณา เวทะคุสัพพะ ธัมเม เตเม นะโมเต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุโพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ”

                                                              คนเกิดวันจันทร์ ให้บูชาพระปางห้ามสมุทร

ประวัติย่อพระปางห้ามสมุทร

ครั้งหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตำบล อุรุเวลา เสนานิคม ทรงขอประทับอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิลซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของมหาชนในแคว้นมคธ

(อ่านว่า มะ – คด) ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ นานัปการเพื่อให้อุรุเวลกัสสปะคลายความพยศลง พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพง เหล่าชฎิลพายเรือมาดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในพุทธานุภาพ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ

คำบูชาพระประจำวันจันทร์ ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

“ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

“ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ”

                                     คนเกิดวันอังคาร ให้บูชาพระปางไสยาสน์

                                                ประวัติย่อพระปางไสยาสน์

เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ วัดเชตะวัน ในพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นอสุรินท ราหู จอมอสูรซึ่งสำคัญตนว่ามีร่างกายสูงใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าด้วยทิฐิมานะ พระพุทธองค์ทรงหวังจะปราบทิฐิมานะจอมอสูร จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้โตใหญ่ ยิ่งกว่าจอมอสูร หลายเท่าในท่าประทับนอน และทรงแสดงธรรมโปรดจนจอมอสูรละพยศหมดทิฐิ ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์ในที่สุด

คำบูชาพระประจำวันอังคาร ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภึงสะนัง ยัม หิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตัน ทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะปาปัง กิญจิ นะปัส สะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเห “

                                                                     คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้บูชาพระปางอุ้มบาตร

ประวัติย่อพระปางอุ้มบาตร

ครั้งหนึ่ง หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดา และหมู่พระประยูรญาติ บรรดาพระประยูรญาติได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วต่างก็มีความแช่มชื่นโสมนัสจนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้า ในพระราชวัง ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสด์ ร้อนถึงพระพุทธบิดาได้เสด็จมาห้ามโดยทูลว่า การออกบิณฑบาตเป็นความไม่เหมาะสมกับศากยวงศ์ แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การบิณฑบาตรเป็นข้อวัตรปฏิบัติของวงศ์พระอริยะ

คำบูชาพระประจำวันพุธ กลางวัน ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห “

 

 

 

                                คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ให้บูชาพระปางป่าเลไลยก์

                                                              ประวัติย่อพระปางป่าเลไลยก์

ในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเข้าไปในป่าลิไลยกะ ตามลำพังผู้เดียว และจำพรรษาในป่านั้น ขณะพระองค์ทรงประทับอยู่ในป่านั้น ได้รับการปฏิบัติและปฏิสันถารด้วยดีจากพญาช้างและพญาวานร พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ทำเป็นพระพุทธรูปปางนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาวางแบ บนพระชานุเบื้องขวา เป็นกริยาทรงรับวัตถุทาน พระพุทธรูปปางนี้ส่วนมากนิยมสร้างมีรูปช้างหมอบถวายกระบอกน้ำ และลิงนั่งถวายรวงผึ้งประกอบ

คำบูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“กินนุ สันตะระมาโน วะราหู จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะติฎฐะสีติ สัตตะธา เมผะเล มุทธา ชีวันโต นะสุขัง ละเภ พุทธะคาถา ภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ “

 

 

 

 

                                                                  คนเกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชาพระปางสมาธิ

ประวัติย่อพระปางสมาธิ

หลังจากที่พระสิทธัตถะมหาบุรุษ ได้ทรงปราบพระยามารลงได้แล้ว พระองค์จึงได้ทรงตั้งพระทัยเจริญสมาธิ จนได้บรรลุญาณขั้นต่าง และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน (วันวิสาขบูชา)

คำบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห “

 

 

 

                                                              คนเกิดวันศุกร์ ให้บูชาพระปางรำพึง

                                                                                 ประวัติย่อพระปางรำพึง

หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ไม่นาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้ต้นไทร (อชปาลนิโครธ) ก็ได้ทรงรำพึงถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นว่า เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ จึงทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกแสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าสรรพสัตว์มีภูมิต่างกัน จึงทรงดำริที่จะแสดงธรรมตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้น

คำบูชาพระประจำวันศุกร์ ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ) แล้วกล่าวคำว่า

“ อัปปะสันเนหินาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห “

 

 

 

                                                                      คนเกิดวันเสาร์ ให้บูชาพระปางนาคปรก

ประวัติย่อพระปางนาคปรก

ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นจิก บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกหนักตลอด วัน พระยานาคมุจจลินทร์ ได้เลื้อยมาทำขนดล้อมพระวรกายของพระพุทธองค์ ชั้น แล้วแผ่พังพานปกไว้ในเบื้องบนเหนือพระเศียรเหมือนกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมและฝนมิให้ต้องพระวรกาย

คำบูชาพระประจำวันเสาร์ ก่อนนอน (ตั้งนะโม จบ ) แล้วกล่าวคำว่า

“ ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ThaiAll